Cài đặt bảng tính

đăng 16:49 21 thg 12, 2016 bởi Admin Google Apps
Người dùng có thể thay đổi vị trí, múi giờ, phép tính của bảng tính và ngôn ngữ trong Google Sheets.

Khi thực hiện thay đổi thì thay đổi này sẽ được áp dụng cho toàn bộ bảng tính. Mọi người làm việc trên bảng tính sẽ thấy thay đổi, bất kể vị trí nào.

https://docs.google.com/document/d/1uPo1MH8YulKxj0CH_uuaVVNF_x7MTC3JGoR3R-8Azok/edit?usp=sharing