Cài đặt định tuyến email sắp không còn được sử dụng

đăng 16:49 22 thg 1, 2017 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 17:51 24 thg 1, 2017 ]
Các cài đặt này sắp không còn được sử dụng, thay vào đó sẽ là một cài đặt hợp nhất - đó là cài đặt 
Định tuyến.

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2016, bạn sẽ không thể tạo hoặc chỉnh sửa các cài đặt không còn được sử dụng.

https://docs.google.com/document/d/1YwyoqA_CXygwFl0n0JIMU4lCcjwq9jYUFbIwURKWuYw/edit