Cài đặt phép tính lặp lại trong Google Sheets

đăng 17:33 7 thg 12, 2016 bởi Admin Google Apps
Để ngăn chặn lỗi trong các phép tính phức tạp, Google đã giới thiệu tính năng mới trong Sheets trên web (
Tập tin [File] -> Cài đặt Bảng tính [Spreadsheet settings] -> Phép tính [Calculation] -> Phép tính lặp đi lặp lại [Iterative calculation]), cho phép người dùng cài đặt số lần tối đa một phép tính với tham chiếu lặp lại có thể xảy ra.

https://docs.google.com/document/d/1-mG-Oz1_NrVPImgv_voE2WmCSCSKgdzg-bOpoRXCiak/edit?usp=sharing
Comments