Hiện nay, tất cả khách hàng mới sử dụng Google Apps for Education sẽ được kích hoạt Vault như là một phần của bộ ứng dụng Google Apps for Education.
https://sites.google.com/a/gooapps.edu.vn/google-apps-edu/giao-vien/googlevaultmienphichonguoidunggoogleappseducation