Kiểm soát người dùng Sites trong doanh nghiệp

đăng 16:54 9 thg 11, 2016 bởi Admin Google Apps
Quản trị viên G Suite có thể kiểm soát người dùng Google Sites trong tổ chức, doanh nghiệp bằng cách bật hoặc tắt Sites cho người dùng trong giao diện điều khiển
Admin console. Người dùng được phép dùng Sites có thể tạo và quản lý trang web ngay trong miền của tổ chức, doanh nghiệp.
https://docs.google.com/document/d/1hw_PNU_tsNZTFTRUwPGDL6JATP6aBM_vlXNAK9aqHP4/edit?usp=sharing