Chúng tôi được biết rằng các trường học cần quyền truy cập vào Lớp học trước tháng 9. Hôm nay, chúng tôi vui mừng cho bạn biết rằng Lớp học sẽ được cung cấp cho tất cả giáo viên và học viên trong miền của bạn vào tuần có ngày 11 tháng 8 năm 2014.
https://sites.google.com/a/gooapps.edu.vn/google-apps-edu/nha-truong/lophocsapramat