Phương thức cộng tác mới trong Classroom

đăng 18:03 12 thg 5, 2015 bởi Admin Google Apps   [ đã cập nhật 23:53 21 thg 5, 2015 ]

Google Classroom giúp giáo viên tiết kiệm thời gian vào công việc giấy tờ và dành nhiều thời gian hơn với sinh viên của họ. Bắt đầu từ hôm nay, giáo viên có thể làm việc và cộng tác trong cùng lớp học Classroom duy nhất. Ngoại trừ việc xóa các lớp học hoàn toàn, giáo viên được mời tham gia có thể thực hiện tất cả các chức năng giống như giáo viên tạo ra lớp học, bao gồm:

  • Tạo bài tập và các thông báo

  • Xem và chấm điểm bài nộp

  • Tham gia ý kiến ​​vào các lớp học

  • Mời sinh viên đến lớp

  • Nhận email thông báo liên quan đến các lớp học

Screencast-of-Co-Teacher-2.gif

Các giáo viên cũng có thể chuẩn bị trước cho các lớp học của họ, sao lưu thông báo và bài ​​tập dạng "bản nháp" và chỉ gửi đi khi tất cả đã sẵn sàng. Giống như Gmail, khi thông báo hoặc bài tập mới được tạo ra sẽ được tự động lưu lại dưới dạng bản thảo. Những bản thảo sau đó có thể được truy cập bởi nhiều giáo viên, giúp việc cộng tác trong khâu chuẩn bị công việc trở nên đơn giản.

Cuối cùng, để đáp ứng với thông tin phản hồi của giáo viên, Google đã thực hiện hai thay đổi bổ sung nhằm giúp Classroom dễ dàng sử dụng hơn:

  • Tự động lưu điểm: Điểm sẽ được tự động lưu khi được nhập, nghĩa là giáo viên có thể chấm điểm trên nhiều buổi học nhưng vẫn quay trở lại những bài tập đã giao cho sinh viên cùng một lúc.

  • Cải tiến thông báo: Giáo viên và học sinh sẽ nhận được email thông báo khi tin nhắn cá nhân được để lại trên các bài tập.

Tính năng dành cho người dùng:

Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.


Nguồn: LVtech

Comments