Nếu trường học của bạn đang sử dụng Google Classroom, hy vọng bạn nhớ đăng ký với tư cách là giáo viên, chứ không phải là học viên. Nếu bạn đã đăng ký như một học viên do sự nhầm lẫn, đừng lo lắng!
https://sites.google.com/a/gooapps.edu.vn/google-apps-edu/giao-vien/themgiaovienvaotaikhoangoogleclassroom